FRICOR es farà responsable que el manteniment i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin els adequats per garantir el bon funcionament, l’ús racional de l’energia i salvaguardar la duració i la seguretat de totes les instal · lacions.

FRICOR estarà especialment capacitada per donar una resposta directa als assumptes relacionats amb el manteniment dels edificis objecte del contracte i portarà solucions tècniques, econòmiques i homogènies que facilitin l’organització, direcció, execució i control de la gestió centralitzada de manteniment.

FRICOR disposa d’un sistema de gestió informatitzat de manteniment el qual és flexible i capaç de centralitzar el control dels conjunt dels diferents edificis.

FRICOR aportarà el personal qualificat necessari a les dependències del client per mantenir amb el suport de la pròpia organització i, amb els seus programes informàtics per actuar en la direcció, control, gestió i execució de la conducció i manteniment.

FRICOR estarà especialment capacitada per donar una resposta directa als assumptes relacionats amb el manteniment dels edificis objecte del contracte i portarà solucions tècniques, econòmiques i homogènies que facilitin l’organització, direcció, execució i control de la gestió centralitzada de manteniment.

FRICOR utilitza tècniques d’avantguarda, optimitzant les prestacions de confort, seguretat i imatge, respecte mediambientals, eficiència energètica i minorant els costos fins a nivells raonables, d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats per la direcció de GE .

Serveis de manteniment

FRICOR per garantir i aconseguir el bon estat dels elements constructius i el funcionament fiable i correcte de les instal·lacions i per assegurar al màxim. seva disponibilitat permanent i allargar la vida útil realitzarà els següents tipus de manteniment:

Manteniment preventiu

Anomenem manteniment preventiu un conjunt d’accions que, juntament amb una sistemàtica d’actuacions periòdiques sobre els elements objecte del manteniment, permeten conèixer l’estat de l’equipament i els elements, detectar possibles avaries, corregir i regular abans que es puguin produir alteracions en el funcionament i utilització dels mateixos, assegurant la vida útil i la funcionalitat assignada. Sempre amb la finalitat de garantir el bon funcionament de l’edifici.

El manteniment preventiu inclourà també auditories periòdiques dels fabricants dels aparells per informar sobre el seu estat general o sobre aquells punts o característiques de la maquinària als quals no es poden arribar amb els mitjans ordinaris de les empreses mantenidores.

Manteniment normatiu-tècnic-legal

El manteniment normatiu es desenvoluparà obligatòriament. Suposa el compliment de la normativa vigent a la signatura del contracte i de totes les possibles modificacions normatives que es puguin fer durant tota la seva vigència.

Manteniment conductiu.

Conjunt de treballs necessaris per realitzar les accions continuades de control de les variables de les instal·lacions, per mantenir el clima adequat de confort i seguretat dins els edificis.

Manteniment correctiu

Són aquelles intervencions no programades i necessàries que impliquen una solució i reparació d’avaries o anomalies que sorgeixin en els diversos sistemes, infraestructures i instal·lacions. Són les actuacions encaminades a restituir totes les instal·lacions i elements al seu estat normal de funcionament i de conservació. Aquest manteniment comprèn també el suport a les feines que fan empreses externes, així com atendre les sol·licituds i donar l’assistència tècnica necessària per a muntatges i altres activitats diverses a petició del responsable tècnic del manteniment de GE.

Manteniment correctiu urgent

Anirà a càrrec del personal de l’empresa adjudicatària, la qual s’haurà de fer càrrec de la intervenció especialitzada per realitzar treballs de reparació d’avaries, substitució d’equips o altres treballs similars, durant les 24 hores del dia tots els dies de l’any, amb servei de localització permanent. En funció de la gravetat del defecte l’actuació haurà de ser més o menys immediata, distingint-se dos nivells de resposta:

Avaries de resolució urgent

Es consideren avaries de resolució urgent aquelles que impliquen risc o perill per a les persones, desperfectes o disfuncions greus en els diferents sistemes, equips o instal · lacions dels equips objecte del contracte. També aquells defectes que es suposin aturar la activitat o que suposa un inconvenient greu per a la seva realització.

Avaries no urgents

Les avaries que no siguin immediates o urgents s’hauran de resoldre, d’acord amb les seves característiques i situacions. Si la reparació implica una despesa a càrrec de GE es farà amb l’autorització prèvia i inexcusable de la Direcció d’Immobles.