Realitzem instal·lacions integrals de:

Electricitat

– Execució d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, en totes les especialitats: distribució industrial i d’edificis, enllumenat interior i exterior, enllumenat públic, elements finals (mecanismes, xarxes de preses, enllumenat d’emergència).

– Execució d’instal·lacions elèctriques d’Alta Tensió: estacions de maniobra i mesura, estacions transformadores, línies d’enllaç, sistemes de mesura d’energia i de maniobra.

– Instal·lacions industrials especials en àrees amb perill d’incendi o explosió, zones humides i de procés, instal·lacions d’elements de producció, maquinària, etc.

– Subministraments d’emergències (Grups electrògens).

– Instal·lacions de comunicació i senyal dèbil.

– Instal·lació de sistemes integrats de veu-dades.

– Instal·lació de sistemes anti-intrusió, detecció contra incendis, megafonia, ambient musical, senyalització, TV de seguretat (CCTV), mitjans de comunicació (TV), etc.

Climatització i mecàniques

– Preparació d’especificacions, càlculs, relació d’equips i materials per a l’execució i optimització d’instal · lacions.

– Execució d’instal · lacions de climatització en totes les seves varietats: confort d’edificis, naus industrials, oficines, centres comercials i esportius, establiments sanitaris, etc.

– Control de paràmetres i optimització energètica de les instal · lacions.

– Instal · lacions actives contra incendis, detecció i extinció.

– Automatització, control i instrumentació de processos industrials.

– Projectes integrals d’automatització de processos industrials.

– Automatització i optimització de processos existents.

– Posada en marxa, ajust i lliurament de documentació.

Energies

– Energia en l’Edificació.

– Bombes de calor geotèrmiques.

– Calderes de Biomassa.

– Sistemes de gestió de l’energia.

– Regulació activa d’enllumenat.

– Cobertes fotovoltaiques.

– Minicogeneración, microcogeneració i trigeneració.

– Variadors de freqüència.

– Reguladors de càrrega.

– Regulació activa d’energia reactiva.

– Parcs eòlics (alta i baixa tensió).