L’enginyeria crea solucions tècniques i metodologies aptes per respondre a les múltiples qüestions tecnològiques de certa complexitat plantejades per aconseguir uns objectius econòmics, socials i mediambientals.

FRICOR dóna suport en tots aquells projectes constructius complexos que necessiten un projectista i gestor que contribueixi a crear valor a l’activitat productiva o de prestació de serveis.

Aquest suport bàsicament es pot dividir en:

Estudis previs
Projectes bàsics
Projectes d’execució
Llicències ambientals i d’activitats
Auditories, eficiència energètica, diagnòstics
Direcció d’obres
Posada en marxa
Enginyeria legal

Estudis previs

L’estudi previ comprèn la fase de treball en què els tècnics formulen les propostes de les diferents instal · lacions, fixant les bases de partida i paràmetres de càlcul.

Durant l’estudi previ definitiu es determina la idoneïtat, descripció i valoració qualitativa i quantitativa aproximada de cada solució.

S’estableixen les bases de partida i paràmetres de càlcul d’acord amb reglamentacions, funcions, exigències de continguts, peticions o normes del client.

Un predimensionat mitjançant càlculs globals permet determinar equips principals i terminals, així com dissenyar els esquemes de principi de la solució escollida.

S’analitza sobre els plans disponibles la implantació de centrals, passos d’instal·lacions i exigències arquitectòniques derivades del sistema triat i de les necessitats d’adaptació arquitectònica.

Finalment es fa una estimació del cost econòmic desglossat per grans capítols.

Projectes bàsics

Consisteix en la preparació de la documentació gràfica i escrita necessària, descrivint els sistemes d’instal · lacions elèctriques i mecàniques, completant el Projecte bàsic d’Arquitectura per a l’obtenció de la llicència d’obres.

En aquesta fase de treballs s’analitza l’edifici des del punt de vista de la seva adequació a les normatives vigents de protecció contra incendis, condicions acústiques, d’aïllament tèrmic …

Projectes d’execució

Dins el camp de les instal·lacions es realitzen projectes d’execució de les següents especialitats:

Instal·lacions Mecàniques
Climatització, calefacció i ventilació
Fontaneria (Producció, tractament, distribució, aparells i aixetes)
Sanejament (vertical i horitzontal suspès, tractaments necessaris abans de l’abocament).
Gasos medicinals (producció, distribució i aparells terminals)
Instal·lacions extinció incendis
Filtratge de piscines
aire comprimit

Instal·lacions Elèctriques
Instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió, subministrament de socors
Il·luminació
Parallamps i xarxa de terres
Seguretat (Alarmes, Circuit Tancat de TV, …)
Instal·lacions de detecció d’incendis

Instal·lacions de comunicacions
Telefonia
Megafonia
Senyalització
TV / FM
Informàtica, xarxa de veu i dades
Aparells elevadors
Sistema de gestió tècnica de l’edifici (sistema de comandament i control, avisos de seguretat, …).

Llicències ambientals i d’activitats

FRICOR disposa d’una àrea de professionals especialitzats en la preparació i gestió d’expedients requerits per l’administració per al registre d’activitats i justificació del compliment d’ordenances i reglaments relatius a les condicions de protecció contra incendis i el medi ambient.

Auditories, eficiència energètica, diagnòstics

Dins l’apartat d’auditories es realitzen estudis de l’estat de les instal · lacions per determinar el seu nivell d’obsolescència i esperança de vida estimada en funció de l’estat de conservació. L’informe d’una auditoria tècnica inclou el pla d’inversions a realitzar a curt, mitjà i llarg termini per mantenir les instal·lacions en el seu estat òptim.

En els estudis d’eficiència energètica es valoren els consums d’energia i es proposen solucions alternatives per a la seva optimització. Les solucions poden passar per canvis de tarifa, compensació d’energia reactiva, canvis de tipus d’energia utilitzada, …

Direcció d’obres

Direcció tècnica

Aquesta fase de treballs s’inicia amb la col · laboració en el procés de licitació dels treballs d’execució, incloent els següents serveis:

 • Preparació del concurs.
 • Atenció de les consultes de les empreses licitants durant la confecció de les seves ofertes.
 • Anàlisi de les ofertes presentades.
 • Informe de conclusions.

Un cop seleccionats els contractistes que realitzaran les obres, els tècnics de FRICOR poden exercir la funció facultativa amb responsabilitat professional, durant la fase d’execució d’obra. Les funcions es desenvolupen en un doble àmbit:

Funcions tècniques:

 • Interpretació i adaptació del projecte a les vicissituds de l’obra.
 • Coordinació tècnica entre instal·ladors, contractistes, subministradors, etc.
 • Preparació de detalls d’obra, passos, etc.
 • Revisió i aprovació de plans de muntatge.
 • Revisió i aprovació de replantejaments.
 • Control d’execució. Revisió plànols final d’obra, normes de funcionament i manteniment.
 • Preparació recepció de l’obra.

Funcions administratives:

 • Control de mesuraments.
 • Suport a les gestions per a l’obtenció de permisos oficials.
 • Control i impulsió de la gestió amb companyies subministradores de fluids i energia.

Posada en marxa

La posada en marxa consisteix en el procés d’arrencada, regulació i equilibrat dels diferents equips i sistemes de forma programada.

Per aconseguir una correcta posada en marxa de les instal · lacions, l’empresa instal · ladora haurà de disposar d’un equip totalment diferenciat del de muntatge i manipulació de les instal · lacions, encarregat de sistematitzar els processos, compliment de paràmetres tècnics i lliurament de les instal·lacions.

La direcció tècnica de la posada en marxa té les següents fases d’actuacions:

Definició del pla de posada en marxa per unitats de treball, amb indicació del temps previst, segons fitxa de posada en marxa. Aquest planning haurà de presentar a direcció de l’obra per rebre la seva aprovació abans d’iniciar qualsevol actuació.

Direcció dels equips de treball de l’empresa instal · ladora amb:

Seguiment i interpretació de les especificacions de projecte i de direcció d’obra.

Definició de paràmetres de regulació.

Definició del procediment tècnic de regulació.

Ús d’aparells tècnics de mesura i regulació.

Introducció dels valors de la posada en marxa a les fitxes de proves.

Lliurament dels protocols de posada en marxa en la direcció d’obra per a ser aprovat.

Assistència al control de qualitat en el cas que hi hagués.

També realitzarà assistència tècnica a les consultes presentades per la direcció d’obra, serveis de manteniment o altres agents de l’obra.

Enginyeria legal

FRICOR disposa d’una àrea de professionals especialitzats en la preparació i gestió d’expedients requerits per l’administració per al registre i l’obtenció dels permisos necessaris de les instal · lacions subjectes a aprovació per part de la Delegació d’Indústria.